O mnie – Andrzej Sokołow


Andrzej Sokołow – Certyfikowany Coach

 • założyciel Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „PROGRESJO”
 • certyfikowany Coach ( Trener osobisty )
 • członek Izby Coachingu
 • Praktyk Programowania Neurolingwistycznego NLP
 • terapeuta ds. uzależnień
 • Trener ART (Trening Zastępowania Agresji) oraz realizator Programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy według Modelu Duluth
 • w latach 2016- 2018 przewodniczący Zarządu Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” 
 • bogate doświadczenie zawodowe nabyte w codziennej pełnoetatowej pracy z klientami:
 • piętnaście lat praktyki zawodowej ( ponad dwanaście tysięcy godzin pracy indywidualnej i grupowej z klientami )
 • ponad tysiąc godzin własnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • doświadczenia ze współpracy z takimi instytucjami jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „PROGRESJO” specjalizuje się w indywidualnej i  grupowej formie wsparcia w zakresie:

Coachingusesje indywidualne lub grupowe skierowane na osiąganie konkretnych celów zawodowych lub osobistych służących m.in.:

 • doskonaleniu umiejętności komunikowania się
 • skutecznemu motywowaniu siebie i innych
 • efektywnemu podejmowaniu decyzji
 • rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych
 • wprowadzaniu zmian w życiu osobistym i zawodowym
 • zarządzaniu zespołami
 • podnoszeniu efektywności zarządzania firmą i kierowania ludźmi
 • adaptowaniu się do nowych warunków pracy
 • wytyczaniu ścieżki kariery zawodowej

Profilaktyki z zakresu uzależnieńwspółuzależnienia

 • profilaktyka w kierunku ograniczania spożycia alkoholu
 • diagnoza szkodliwości picia alkoholu i używania substancji zmieniających świadomość
 • szkolenia z zakresu problematyki nadużywana alkoholu i współuzależnienia
 • praca terapeutyczna z rodzinami dotkniętymi problemem nadużywania alkoholu
 • pomoc osobom dotkniętym negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu i zażywania narkotyków
 • pomoc osobom doznającym przemocy domowej

Ofertę Centrum Coachingu i Rozwoju Osobistego „PROGRESJO” wyróżnia rzetelność świadczonego wsparcia i pomocy. Przed podjęciem obustronnej decyzji o  współpracy, wstępnie przeprowadzana jest bezpłatna konsultacja służąca diagnozie zgłaszanych przez klienta potrzeb oraz zapoznanie z metodami jakie będą stosowane w trakcie kolejnych sesji. Wstępna konsultacja umożliwia szczegółową weryfikację zgłaszanych oczekiwań oraz wybór skutecznej  strategii wsparcia. Niektóre wyzwania zawodowe czy problemy osobiste mogą bowiem wymagać innych form pomocy niż coaching czy profilaktyka uzależnień, wówczas, w miarę potrzeb klienta, udzielana będzie pomoc w znalezieniu  wsparcia w innej specjalistycznej instytucji.
Search
Font Resize
Contrast